Sürdürülebilirlik/Sustainability TR/EN

We value our guests and prioritize the future.”

Misafirlerimize değer veriyoruz ve gelecek önceliğimizdir.

“We aim to provide our valuable guests with the highest quality accommodation experience by embracing our commitment to quality service along with all our stakeholders.”

Amacımız değerli misafirlerimize tüm paydaşlarımız ile beraber  yüksek kalitede konaklama deneyimi sağlamakdır.

In line with this direction;

Bu doğrultuda

Legal Requirements

Yasal Gereksinimler

“We act with the awareness that we are obliged to comply with national and international laws, respecting legal regulations and the supremacy of law in all our product and service processes.”

Tüm ürün ve servis süreçlerinde, ulusal ve uluslararası  hukukun üstünlüğüne ve yasal düzenlemelere uyumlu olmanın bilincinde hareket ediyoruz.

“We prioritize the safety of our stakeholders and invest in people.”

Paydaşlarımızın iş güvenliğine öncelik verip, çalışanlarımıza yatırım yapıyoruz

“The health and safety of our employees, suppliers, and all stakeholders are our top priority.

 Önceliğimiz tüm  paydaşlar, tedarikçiler ve çalışanlarımızın iş sağlığı ve güvenliğidir.  

We provide continuous training to all our employees to increase health and safety awareness.

İş sağlığı ve güvenliği bilincini arttırmak adına tüm çalışanlarımıza devamlı olarak eğitimler vermekteyiz.

We regularly review risks and diligently monitor and implement developments to reduce risks in accordance with changing conditions.”

İş ortamımızdaki değişen şartlara göre riskleri azaltmak adına yeni gelişmeleri uyguluyoruz ve düzenli olarak riskleri  gözden geçiriyoruz.

“All stakeholders have the freedom of thought and belief, and we do not discriminate against anyone based on language, religion, race, gender, social class, age, or any other aspect.

Tüm  paydaşlarımız hür düşünce ve inanışlarına sahipdirler ve hiçbir paydaşımıza karşı dil,din,ırk,cinsiyet,yaş veya başka bir yönden ayrımcılık yapılması söz konusu değildir.

Adhering to the necessity of human rights is our fundamental principle.”

Temel ilkemiz insan hakları gerekliliğine bağlı kalmaktır.

Guest Satisfaction

Misafir Memnuniyeti

“Our guests are our utmost priority. We strive to monitor all guest suggestions and complaints coming from various sources, resolve them in accordance with ethical conduct rules, and transparently inform our guests about the resolutions. We aim to transform complaints into opportunities for ourselves.”

Birincil önceliğimiz misafirlerimizdir. Misafirlerimizin tüm tavsiyelerini dinleyip ve değişik sebeplerden kaynaklanan şikayetlerini etik davranış kurallarına göre çözüme kavuşturuyoruz. Bulduğumuz çözümleri misafirlerimize şeffaf bir şekilde anlatıyoruz. Amacımız problemleri fırsatlara dönüştürebilmektir.

“Respect for the environment and conservation of nature”

Doğaya  saygı duyup ,tabiatı korumalıyız.

“We are committed to preventing environmental pollution by using our resources efficiently.

Çevremizi  kirletmeyi önlemek için kaynaklarımızı verimli bir şekilde kullanmayı üstlenmeliyiz.

We strive to minimize waste generation and ensure its recycling within the framework of zero waste practices, making it harmless to nature.

İsrafı en aza indirgemek  ve 0 atık uygulamasını tatbik ederek doğaya en az hasarı vermek için çalışmalarımızı sürdürüyoruz.

 We are dedicated to reducing climate change and demonstrating sensitivity towards the preservation of biodiversity and ecosystems.”

Ekosistem ve biyolojik çeşitliliğin korunması adına hassasiyetimiz gösteriyoruz  ve iklim değişikliğini azaltmak için çalışmalarımız devam ediyor.

Energy Conservation                                 

Enerji Tasarrufu

“We aim to continuously improve our energy performance by utilizing our energy resources efficiently in our hotels.”

Otelimizde enerji kaynaklarını verimli bir şekilde kullanarak enerji performansımızı devamlı geliştirmeye hedefliyoruz.

“Food safety and hygiene”

Gıda Güvenliği ve Hijyen

“We implement a food safety management system throughout the food chain to produce and offer products that adhere to quality and food safety principles.

Kaliteye, gıda güvenliği ilkelerine  ve gıda güvenliği yönetim sisteminin uygulanmasına bağlı kalarak üretip, ürünlerimizi misafirlerimize sunuyoruz.

 We prioritize hygiene conditions and continuously strive for improvement.”

Hijyen koşullarına öncelik verip, daha çok gelişim için devamlı olarak çalışmalarımızı sürdürüyoruz.

“Supporting the local economy and sustainability”

Yöresel Ekonominin Desteği ve Sürdürebilirlik

“We are aware of our contribution to the local economy, which is why 95% of our suppliers and raw materials are sourced locally.

Yöresel ekonominin ekonomiye olan katkısının farkındayız ki ürünlerin ve ham maddelerin %95’i yerel kaynaklıdır.

In line with sustainable tourism, we engage in environmentally friendly procurement practices that aim to minimize energy, water, and waste.

Sürdürülebilir turizm ile uyumlu olarak satın alma sürecimizi çevreye olan zararı en asgari düzeyde tutarak ; enerji,su ve atık tüketimini azaltarak yerine getirmeye çalışıyoruz.

Scroll to Top